Klimaændringer ja hvad er nu det der sker ? 

Her på min hjemmeside har jeg valgt at lægge mine tanker om de i gang værende klimaændringer, ikke at forstå sådan at jeg mener at vide hvad der virkelig sker, det lader jeg andre om, interessant er det da syntes jeg, at det nu er tredje gang at denne CO² baserede hypotese, om menneske skabt klimapåvirkning er oppe og vende…

Ved de to forrige gange, først i 1886 og igen 1930, gjorde mange indblandede forskere sig umage for ikke at få deres ‘gode’ navn nævnt i sammenhæng med den ‘bommert’ ;-) så heldige er forskerne ikke denne gang ;-) nu politikker og presse har opdaget hvad hypotesen kan bruges til, samtidig med at forskning i de mulige naturlige klimaændringer, ser ud til at have vanskelige forhold, det koster jo penge at forske ;-).

Et godt ordsprog:

“Slå følge med dem der søger sandheden… men vær vagt overfor dem, der hævder at have fundet den”

fra bogen “Mars manden” om Jens Martin Knudsen.

 

Og her så mine tanker om en mulig årsag, til den klimaændringer vi tydeligvis ser, grundlæggende har jeg jo nok den tanke at klimaændringerne som vi oplever nu er naturlige… og som der jo har været nogle stykker af siden den sidste store istid, før den tid var det jo ganske anderledes, både voldsommere med meget store udsving til både den kolde side og den varme side, denne tanke siger mig at der måske er meget større kræfter på spil, en mange tror, nemlig at det måske er vores solsystems placering i vores Galakse Mælkevejen der har betydning for vores klima, solsystemet bevæger sig jo igennem Galaksen, fra den ene galakse arm til den næst galakse arm, hvor omgivelsernes påvirkning jo skifter, alt efter om solsystemet er ind i en arm eller mellem to arme eller i fronten, hvor galaksearmen støder ind i det 'tomme' rum med stor aktivitet til følge ???.

 

Og herunder er så hvad jeg har fundet, af historiske og videnskabelige fakta og tanker, om emnet klimaændringer.

Klimaændringer er jo et emne der tales meget om i disse tider, eller er det? nå nej vi taler om det politisk korrekte begreb, den menneske skabte Global Warming. Men vi glemmer tilsyneladende den mulighed at naturen og dens i de seneste ca. 10 tusind års naturlige vekslen mellem klimaforværringer og klimaforbedringer.

Vi har jo nu efter stor sandsynlighed været i en klimaforbedringsperiode, de sidste 100 til 200 år +/- det uvisse, denne klimaforbedringsperiode afløste den ca. 600 / 700 år lange klimaforværrings periode (kendt som ”Den lille istid”).

 

Så det virkelig interessante spørgsmål er så, hvad er forholdet mellem den naturlige klimaforbedringsperiode og effekten af den menneske skabte CO² klimapåvirkning…

Et par rent tænkt eksempel:

 

Eksempel # 1:

Hvis den naturlige klimaforbedringsperiode står for 80% af den observerede klimaændring.

Og den menneske skabte klimapåvirkning står for 20% af den observerede klima-ændring.

I dette eksempel har vi altså kun 20% vi kan gøre noget ved (hvis vi altså kan blive enige om at gøre noget globalt)

Eksempel # 2:

Hvis den naturlige klimaforbedring står for 20% af den observerede klimaændring.

Og den menneske skabte klimapåvirkning står for 80% af den observeret klima-ændringen.

I dette eksempel har vi altså 80% vi kan gøre noget ved (stadigvæk altså, hvis vi kan blive enige om at gøre noget globalt)

 

 

Og i betragtning af at den sidste klimaforværringsperiode, kendt som ’Den Lille istid’ varede fra slutningen af Middelalderen og omkring 600 / 700 år frem, kunne det forventes at den muligvis igangværende naturlige klimaforbedringsperiode, også kunne komme til at strække sig over flere hundrede år, som tidligere klima-forbedringsperioder historisk set har gjort, og som vil resultere i at en nok stor del af jordklodens is vil smelte, som det jo tilsyneladende er sket før.

Når vi ser på hvad historiske informationer kan fortælle om tidligere tiders klima, og der med tidligere tiders klimaændringer, samt videnskabelige data som f.eks. iskerne boringerne oppe på den Grønlandske indlandsis, der kan fortælle om de foregående ca. 10 tusind års temperatur ændringer og der igennem om klimaændringer. Ud fra disse observationer ser det altså ud til at vi er i gang med den næste naturlige klimaforbedringsperiode + den muligvis menneske skabte klimapåvirkning, hvis dette er rigtigt, så vil havene stige og den højere temperatur vil tilføre vejrsystemet og havet mere energi, med anderledes og varmere og måske voldsommere klima / daglig vejr til følge.

 

De to sidste klimaforbedringsperioder og klimaforværingsperioder er jo interessante, da vi her har en del historisk materiale der kunne undersøges, og igennem disse historiske hændelser kunne få en ide/viden om klimaets varme og kolde perioder.

Romerrigets endeligt skal nok ses som en kombination af flere tiltag, den gunstige klimaforbedringsperiodes afslutning og ustabiliteten på grund af starten på en ny religion, med deraf følgende problemer.

Den klimaforbedringsperiode der medførte skabelsen af det egentlige Romerrige, må være startet engang måske år 200 til 100 fvt. +/- og dette Romerrige varede så frem til ca. år 450 evt. +/-, herefter ser det ud til at der herskede en klimaforværingsperiode, der varede frem til den næste klimaforbedringsperiode, der muligvis er begyndt omkring år 800 evt. +/-, denne Klimaforbedringsperiode startede nu en fremgangs periode for os mennesker, her i Norden var det Vikingetiden, der senere gik over i middelalderen, og som så sluttede med begyndelsen på den nye klimaforværingsperiode (kendt som den lille istid) der formodentlig varede frem til for ca. 100 til 200 år siden +/- det uvisse.

Hvorefter vores formodede nu igangværende klimaforbedringsperiode startede, med et nyt opsving for menneskets tekniske og universelle kunnen og forståelse, men at denne klimaforbedringsperiode så tilsyneladende hjælpes på vej, af en menneske skabt, ikke tilsigtet klimapåvirkning, er jo en anderledes historie end i de tidligere klima-perioder, og helt klart noget vi bør gøre noget ved.        

 

Denne større energi der tilføres vejrsystemerne og havene, på grund af den stigende temperatur, vil føre til mere nedbør (flere skybrud) – kraftigere storme (flere orkaner) og som tiden går vil havene stige, så under alle omstændigheder vil vi hvis begge eksempler er rigtige, have meget brug for en plan ’B’ for ligegyldigt hvad vi eventuelt opnår af tiltag, der mindsker den menneske skabte CO² baserede klimapåvirkning, som vi måske kan begrænse eller stoppe…

 

Hvis den naturligeklima-forbedringsperiode fortsætte i måske mange hundrede år, så isen vil fortsætte med at smelte og havene vil stige og det varmere klima vil skabe et voldsommere og anderledes vejr, og muligvis også andre udfordringer.

 

Samtidig med at grænsen for plantevækst, rykker højere op mod Nord, og som tidligere f.eks. i 12 hundrede tallets England, gav mulighed for vinhøst, væsentlig nordligere, så langt nord på som 53° N, nord for byen York, dette har ikke været muligt i de sidste mange hundrede år, men bliver måske muligt igen.

 

I den varme del af middelalderen, var netop denne Engelske produktion af kvalitets vin, også langt mod nord, et emne under fredsforhandlinger med Frankrig, der jo gerne så den Engelske vin eksport begrænset eller stoppet, hvilket så skete helt af sig selv i slutningen af Middelalderen, da klimaforværringsperioden (Den lille istid) begyndte, og vin produktionen rykkede mod Syd også i Frankrig.

Dette varmere klima vil måske ligefrem ændre på måden vejr systemerne agerer på, altså ændre hvor og hvordan højtryk og lavtryk påvirker det daglige vejr, i dag og over mange 100 år tilbage, er det jo vestenvinden der har været fremherskende, men der var engang i sejlskibenes storheds tid, under den sidste klimaforbedringsperiode, altså den varme del af middelalderen, da var det ifølge logbøger (arkiveret i det Engelske Admiralitet), hurtigere i nordeuropæiske farvande, at sejle fra øst mod vest! end omvendt, hvis dette er rigtigt, indikerer det jo at den fremherskende vind, måske har gået fra øst mod vest.

En ting vi kan blive helt enige om, er at vores klima bliver varmere, men årsagen eller rettere årsagerne… er ikke helt klare, jeg kender ikke årsagen til at man måske med vilje glemmer eller fortier de naturlige klima ændringer, men jeg kan da godt få øje på nogle grunde… der er da sikkert nogle Ulande der øjner $ $ $, samtidig med at Ilande øjner produktion og salg af klimarigtige løsninger, og vi har da også fået gang i udvikling af en del gode miljøvenlige ting og sager, og det i sig selv er jo godt.

 

Og for politikere i lande med valgte politikere, og en befolkning der i stor udstrækning er ’troende’ hvad angår den menneske skabte ’Global Warming’ og kun den, er det jo en nødvendighed for at blive valgt, at man uden spørgsmål, støtter og gå ind for ’Global Warming’ ellers vælter taburetten. Den mulige igangværende naturlige klimaforbedringsperiode, som kan strække sig over måske mange hundrede år, går jo også langt ud over en normal valg eller regnskabs periode ;-).

Hvad er det der i virkeligheden foregår ?, ja det er jo et interessant spørgsmål, og for at få en fornemmelse af dette interessante spørgsmål, må vi selv prøve at undersøge den tilgængelige viden, særlig i form af historiske begivenheder og data, samt de videnskabelige data der findes, og sidst men da ikke mindst! vi må altså tænke selvstændigt ;-)

 

Det jeg ser når jeg kikker på de informationer og tanker (blandt andre mine egne ;-) ) er at der jo nok er tale om disse to hændelser, en naturlig klimaændring og en menneske skabt klimapåvirkning, og det er jo en anden historie, end den vi ellers hører.

Når jeg ser på informationer, som historiske data og klima forskernes tanker (både de CO²venlige og dem der tænker egne tanker) er min konklusion selvfølgelig at JA klimaet ændrer sig det bliver varmere… det var den nemme del, men hvorfor ?.

Siden et uvist tidspunkt, formodentlig et sted mellem 100 til 200 år siden har naturen tilsyneladende sat gang i en ny klimaforbedringsperiode, som afløser for den foregående klimaforværringsperiode, denne periode kender vi som den lille ”Istid” som tog sin begyndelse i slutningen af middelalderen.

Det er jo interessant at så langt tilbage som samtidig med Napoleons magtovertagelse i 1799 begyndte temperatur så småt at stige… de første små indikationer om at Klimaforværingsperioden ‘Den lille istid’ gik mod sin slutning, ikke at den kolde tid var slut. I Alperne nåede gletscherne deres største størrelse, mellem 1850 og 1860 hvorefter de begyndte deres retræte, som jo også fortsætter den dag i dag.

Disse skiftende - klimaforbedringsperioder og klimaforværringsperioder, som ifølge  iskerneboringer foretaget blandt andet i Grønland, har stået på de sidste ca. 10 tusinde år, altså siden den sidste store istid, med forskellige tidsintervallerne, dette er en naturlig proces, som vi mennesker ikke kan påvirke, men hvad der styrer denne skiftende klimatilstand er et mysterium, nu er de naturlige klimaændringer jo ikke det der har den største interesse i den offentlige klimadebat, her centrerer al påvirkning sig om jorden og måske solen, og i særlig høj grad om CO². Men en mulig teori kunne være at det er vores Solsystems placering i Galaksen, der påvirker klimaet. Solsystemet er jo på en rejse igennem Galaksen fra den ene Galakse-arm til den næste, så ud fra aktivitets niveauet (stråling og tyngdekraft m.m.m.) i det aktuelle område som vores Solsystem for tiden passerer igennem, kunne dette påvirke klimaet her på jorden og på alle de andre planeter, men hvad angår de andre planeter har vi nok ikke gamle nok data til at påvise dette, vil jeg mene.

Den interessant historiske fortælling er jo at i disse, ca. 10 tusinde år har menneskets fremgang og tilbagegang tilsyneladende fulgt disse naturlige klimaændringer, klimaforværringsperioder betød tilbagegang og klimaforbedrings perioder betød fremgang.

 

Kikker vi på de sidste omkring 8000 / 9000 år har det jo været overvejende varmt.

De tre rigtigt interessante varme perioder, er vel de tre sidste, her har vi jo en del historisk viden, som kan fortælle om klimaet og klimaets betydning i disse perioder, både de varme og de kolde.

Den romerske periode,               der efterfulgtes af Middelalder perioden – og så nu                   nutids perioden.

fingertegning

 Denne “finger tegning” bare for at vise de tre seneste klimaforbedringsperioders placering.

Starten på tegningen går ca. 10.000 år tilbage, til slutningen på den store istid, så de sidste 8.000/9.000 år tilbage har nok for det meste været varmere end nu, finger tegningen er en aftegning af iskærneboringerne på Grønland.

Ser vi nu på sidste start på en fremgangsperiode for os mennesker, altså vores egen fremgangsperiode, falder starten jo fint sammen med den mulige igangværende naturlige klimaforbedringsperiode, efter afslutningen af den forrige klima-forværringsperiode. Som det fremgår af grafikken, var ’Den lille istid’ jo ganske kold, men nøjes vi igen med at kikke 8000 / 9000 år tilbage har vel det meste af dette tidsrum været varme, så hvad er normalt, de 30 år fra 1961 til 1990 som vi regner som klodens normal temperatur i dag, eller de sidste 8000 / 9000 år.

Starten på denne ny fremgangs periode for os mennesker, har ført til mange nye teknologiske opfindelser og en massiv udvidelse af vores horisont(helt bogstaveligt ;-) for 100 år siden var hele universet ’bare’ vores Galakse Mælkevejen, nu ved vi at der mindst findes millioner eller milliarder af andre galakser der ude, med et astronomisk antal andre solsystemer, dette giver en bredere forståelse af vores plads i et fantastisk stort og mangfoldigt univers… jorden er ikke mere universets centrum ej heller flad ;-).

Vi opfinder forskellige måder at bruge fossile energikilder, vi spalter atomet, vi smutter en tur til månen, og meget meget andet, men hvad vi ikke lige var klar over var, at vi også ved brug af disse fossile kilder, typisk kul – olie – gas, kunne sætte yderlig gang i den nok allerede igangværende naturlige klimaforbedringsperiode.

Nu hvor vi er blevet opmærksom på vores egen klimaændrende adfærd, bliver vi igen egocentriske, som da vi ’viste’ at jorden var centrum i universet, men alt handler altså ikke kun om os og vores dejlige jord, der er en Sol og en hel Galakse (Mælkevejen) der kan have indflydelse på de naturlige klimaændringer, jeg læste sågar et sted at der måske er fundet tegn på klimaændringer på andre af solsystemets planeter, hvis det skulle vise sig at være rigtigt, fortæller det da noget om de naturlige klima ændringers mulige oprindelse.

Lad os kikke på historiske begivenheder, som netop peger på denne naturlige vekslende mellem klimaforbedringer og klimaforværringer.

Et interessant fund i 2003 af et pilekogger (blev dateret til nyere Stenalder) oppe ved en gletsjer i de Schweiziske Alper, ved gletsjeren Schnidejoch hvor gletsjeren på grund af klimaændringen langsomt trækker sig tilbage, og at der derved er frilagt et areal der tidligere var dækket af is. Her er tidligere fundet over 300 genstande (nu måske flere) fra svundne tider, så det nu viser det sig at Schnidejoch var en åbenbar flittigt benyttet passage over Alperne, når passet var isfrit, fundene viser at denne passage var benyttet og der med var is fri… i blandt andet i Romertiden og Middelalderen, tæt på denne gletsjer havde Romerne byggede et ’Romersk herberg’ som i længere tid havde undret arkæologer meget, hvorfor bygge et ’Romerske herberg’ tæt på denne, af de lokale nu kalder den ’evige is’.

 

Romerne byggede jo altid deres ’Herberg’ på de mange veje Romerne i deres tid anlagde, til brug for handel og soldater, men i Romertiden var der altså ingen gletsjer/is i Schnidejoch, men åbenbart en del trafik over Alperne på dette sted, ligesom det også var tilfældet i den varme del af Middelalderen.

 

Men den ca. 600 / 700 år lange klimaforværringsperiode (den lille istid) lukkede igen Schnidejoch passet for passage, med den nuværende gletsjer, som altså som megen anden is på kloden af naturlige (ukendte) årsager og forsvinder, men som nu forsvinder hurtigere, måske med hjælp af den menneske skabte CO².

 

 

Om min hypotese om den igangværende klimaændring skyldes en naturlig klimaforbedringsperiode, vil jo først kunne besvares af vores oldebørns oldebørn, om de så vil mene som vi nok mener, om de Katolske  Biskopper og Præster der sendte selvpiskere på gaden for at stoppe den naturlige klimaforværingsperiode der jo startede i slutningen af middelalderen. kan vi jo ikke vide... men vi kan jo håbe at det kun er os der styre klimaet, så har vores oldebørns oldebørn jo ikke det problem... men ellers Ups!

Benny T - 17 juni 2020